وبلاگ شخصي اكبر زواري رضائي
MUHASEBE - FİNANSMAN VE DÜŞÜNCELERİM

متن زير ترجمە از انگليسي بخشي از مصاحبە نشريە روداو است با ليلا زانا كە روز ٢٧ دسامبر يك روز قبل از كشتار روبوسكي در شرناخ منتشر شدە بود: leila-zana01.jpg
كردها تقريبن يك قرن است كە در خاورميانە براي استقلال خود تلاش مي كنند.
هرچند چهار دولت ايران، عراق، سوريە و تركيە هيچ حقي براي كردها قائل نيستند و با وجود اينكە گاهي با همديگر تضاد و اختلاف داشتەاند اما در قبال مسالە كرد، متحد شدەاند و همە تلاششان مصروف اطمينان از زير سلطە نگاه داشتن كردها بودە است. كردها در عراق بە قسمتي از حقوق خود دست يافتەاند. حق تعيين سرنوشت، با توجە بە قطعنامە ها و كنوانسيونهاي سازمان ملل از ابتداييترين حقوق كردهاست.
سياست سركوب در قبال كردها بايد پايان پذيرد. كردها بايد حق تصميم گيري در مورد آينده خود را در زمين خود داشته باشند. چرا كردها هنوز متحد نشدەاند؟ به دليل اينكە كردها تقسيم شدەاند و هنوز به دنبال روش هاي قبيله اي هستند. آزادي، خودمختاري، فدراليسم، و استقلال نيز حق كردهاست. به عنوان مثال، تركيه مي تواند يك سيستم فدرال مانند آلمان ايجاد كند. آنكارا مي تواند در مسائل فدرال تصميم گيري كند و كردها در مسائل منطقەاي خود. كردها آينده خود را بايد از طريق يك رفراندوم تعيين كنند. نتايج اين رفراندوم مي تواند خودمختاري، فدراليسم يا استقلال كردها در تركيه باشد. كردها بايد امكان تصميم گيري در مورد آينده و سرنوشت خود را مانند هر ملت ديگري در جهان پيدا كنند و جهان بايد آنرا بپذيرد.
ليلا زانا در مقابل اين سوال كە آيا شرايط تركيە براي طرح ارفراندم مناسب است پاسخ داد: بله ، من اينطور فكر مي كنم. امروزە ديكر بحث اين نيست كه آيا كردها وجود دارند يا نه. مسئله كردستان بايد حل شود. در حال حاضر فدراليسم در بخش جنوبي كردستان وجود دارد. اقليم كردستان در قانون اساسي عراق به رسميت شناخته شده است كە ذكر نام "كردستان" در ان مهمترين قسمت است. ما مي بينيم كه هنوز تركيە در استفاده از كلمە "كردستان" كه اقليم ناميدە شدە و توسط خود عراق به رسميت شناخته شده است، مشكل دارد .
جاي تعجب است كە قانون اساسي عراق، اين واقعيت را پذيرفتە است اما قانون تركيه آن را رد مي كند. به عنوان مثال، مردم منطقه كبك در كانادا هر چهار سال به پاي صندوقهاي راي مي روند تا آينده خود را تعيين كنند. برخي از مردم راي بر استقلال و ديگران خودمختاري و فدراليسم مي خواهند. مردم كبك مي تواند صداي خود را از طريق راي گيري بيان كنند. اين صداي مردم است و هيچ كس بە آن نمي تواند بي احترامي كند.
به اعتقاد من وقت آن رسيدە است كە كردها نيز از طريق رفراندم آيندە خود را تعيين كنند. بهرحال مردم بايد از طريق رفراندم بتوانند خواستە خود را بيان كنند.
دولت تركيه مي خواهد مسئله كردها را از راە خود حل كند. واضح است كه دولت حزب عدالت و توسعه و نخست وزير آن رجب طيب اردوغان براي كردها فريب دهندە است. تلويزيون كانال ٦ پروژه دولت سابق بود نە پروژە حزب عدالت و توسعه. كردها نمي خواهند بجنگند اما نيروهاي دولت تركيه آنها را به حمل سلاح و جنگ مجبور كردەاند. چنانچە دولت تركيه براي حل مسئله كرد تمايل بە گفتگو و ديالوگ داشتە باشد، بايد شواهد آن را هم در مقابل اين همە سركوب، ستم و نسل كشي كه عليه كردها مرتكب شده نشان دهد.

رحمان جوانمرديگؤنده ر 100 درجه کلوب دات کام گؤنده ر     بؤلوم لر: تركيه
آرشیو
سون یازی لار
یولداش لار
سایغاج
ایندی بلاق دا : نفر
بوگونون گؤروشو : نفر
دونه نین گؤروشو : نفر
بوتون گؤروش لر : نفر
بو آیین گؤروشو : نفر
باخیش لار :
یازی لار :
یئنیله مه چاغی :